Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU

First Page » พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม/ยาจิตร
 
Counter : 5013 time
บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมชาวบ้านให้พึ่งตนเอง:ศึกษากรรีพระครูพิพิธธรรทรส(๒๕๕๐)
Researcher : พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม/ยาจิตร date : 24/07/2010
Degree : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
Committee :
  พระครูวินยธรสมชาย กนฺตสีโล
  รศ.ปกรณ์ คุณารักษ์
  รศ.ปกรณ์ คุณารักษ์
Graduate : 1เมษายน2550
 
Abstract

      วิทยานิพนธ์เล่มนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหลักการพึ่งตนเองตามหลักพุทธธรรมบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาและการศึกษาบทบาทของพระครูพิพิธธรรมรสในการส่งเสริมการพึ่งตนเองผลการวิจัย พบว่า พระครูพิพิธรรมรสได้รับแนวคิดในการพึ่งตนเอง จากท่านพุทธทาสภิกขุ แล้วนำมาใช้ให้เหมาะสมแก่ชุมชนที่ตนไปพัฒนา โดยเริ่มจากปัจจัยที่มีผลให้ท่านมีแรงขับเคลื่อนกาารทำงาน  จากหลายสาเหตุ  ได้แก่ สภาพปัญหาที่ทำกินการขาดแคลนแหล่งน้ำบริโภค น้ำดื่ม การว่างงานของชาวบ้าน การเล่นการพนันของชาวบ้านชาวบ้านขาดความสามัคคี  การไม่รู้จักนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้รักษาโรค เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาไม่มากนัก การใช้แรงงานสัตว์ไม่เหมาะสม การไม่รู้จักปลูกพืชสวนคร้วและอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในด้านการแก้ปัญหาเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ผลการศึกษา  พบว่าพระครูพิพิธธรรมรส ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมโครงการ ตลอดทั้งกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) โครงการปลูกป่าเพื่ออนาคตของขุมชนและเยาวชน
(๒) โครงการสมุนไพรเพื่อการพี่งตนเอง
(๓) โครงการธนาคารข้าวโค-กระบือ สำหรับผู้ขาดแคลน
(๔) โครงการอาหารกลางวันแต่น้องผู้หิวโหย
(๕) โครงการนิคมเกษตรชาวพุทธ
     วิธีการส่งเสริม คือ ให้ชาวบ้านปฎิบัติตามคำแนะนำ และท่านเป็นผู้นำในการทำโครงการต่างๆ นั้น อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในบางโครงการก็ประสบความล้มเหลว เนื่องจาก การบริหารงานไม่ครบวงจรบ้าง บุคคลผู้ปฎิบัติไม่มีความเข้าใจละเอียดบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ทำให้ชวนบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนั้น ท่านยังส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีกระทั่งฟี้นฟูแผ่นดินที่แห้งแล้งให้เขียวชอุ่มคืนมาได้  และชาวบ้านก็มีงานทำ ไม่ว่างงาน
เหมือนแต่เดิม มีรายได้เพิ่มต่อครัวเรือน เลิกเล่นการพนัน มีความขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพในด้านหลักพุทธธรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน  ได้แก่ กฎแห่งกรรม สังคหวัดถุธรรม,เบญจศีล,ความสันโดษและอิทธิบาทปราซญ์ชาวบ้านที่ปฎิบัติตามคำสอนของท่าน  ที่ได้รับผลสำเร็จในการพื่งตนเองแบบพุทธเกษตร ได้แก่ พ่อบุญเต็ม ชัยลา,พ่อทัด กระยอม และ พ่อผอง เกตุพิบูลย์ โดยการปลูกพืชหมุนเวียน การเลี้ยงสัตว์จำพวก เป็ด ไก่ สุกร ตลอดทั้งการเลี้ยงปลา กาปลูกผักสวนครัว
การทำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อส่งขายสู่ตลาด
Download :  255028.pdf
Download :
 
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012