ตารางนำเสนอกลุ่มมนุษยศาสตร์
ตารางนำเสนอกลุ่มสังคมศาสตร์
ตารางนำเสนอกลุ่มศึกษาศาสตร์

หนังสืออนุมัติการจัดออนไลน์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์บทความภาคบรรยาย (Oral Presentation)แบบออนไลน์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)แบบออนไลน์

ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 และโครงการสัมมนาพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
ประกาศ เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกในการนำเสนอบทความวิจัย / บทความวิชาการ

ประกาศ ผลการพิจาณาบทความและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1
1-กลุ่มมนุษยศาสตร์
2-กลุ่มสังคมศาสตร์
3-กลุ่มศึกษาศาสตร์

ประกาศ ผลการพิจาณาบทความและบทความวิชาการ (เพิ่มเติม)
1-กลุ่มมนุษยศาสตร์
2-กลุ่มสังคมศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์โครงการ