อาจารย์/บุคลากร

รายชื่อผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ลำดับชื่อ ฉายานามสกุลตำแหน่งเบอร์โทร
1พระพรหมวชิรโมลี ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์
2พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร081-5485535
3พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ081-4705012
4รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 081-7258693
5นายพลนภัส แสงศรีผู้อำนวยการสำนังานวิทยาเขตสุรินทร์081-7255507
6พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ ผศ.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 087-2395066
7นางสาวฐิติรัตน์ ดาทองรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์080-5509622
8พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ วิริโย ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์081-9774952
9พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ ปุญญสาทโรผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์098-1606584
๑๐นางชนาภา เพียรประจำผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ080-1500782
11นายอิทธิพล จำนงรักษ์ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร087-9055433
12นางสาวศิริลักษณ์ เติมกล้าผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน085-2039477
วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
13พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ วิริโย ผศ.ดร.ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา081-9774952
14พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโนประธานหลักสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต082-1297258
15พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต086-1235628
16ผศ.ดร.ธนู ศรีทองประธานหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ089-9478822
17พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ ผศ.ดร.อาจารย์ประจำ089-6844547
18พระมหาวิศิต ธีรวํโส ผศ.ดร.อาจารย์ประจำ081-2467454
19พระครูสาธุกิจโกศล ผศ.ดร.อาจารย์ประจำ090-3679510
20พระมหาสมบัติ ฐานวโร ผศ.ดร.อาจารย์ประจำ081-9990441
21ผศ.บรรจง โสดาดีอาจารย์ประจำ083-3748741
22พระปลัดสุระ ญาณธโร ดร.อาจารย์ประจำ089-7176981
23พระครูสุเมธจันทสิริ สุเมธโสอาจารย์ประจำ084-7297635
24ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยมอาจารย์ประจำ093-3676961
25พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ รศ.ดร.อาจารย์อัตราจ้าง 081-8768325
26พระครูสุธรรมกิจโกศล ผศ.อาจารย์อัตราจ้าง085-7635230
27พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ ผศ.อาจารย์อัตราจ้าง087-9580135
29พระวีรศักดิ์ จนฺทวํโสอาจารย์อัตราจ้าง086-8797509
31พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒอาจารย์อัตราจ้าง080-4609025
32นายเอกรัตน์ มาพะดุงอาจารย์อัตราจ้าง085-6312586
33นายชายชาญ วงศ์ภักดี อาจารย์อัตราจ้าง093-1916816
34นางปัญวลี เสริมทรัพย์อาจารย์อัตราจ้าง095-7030674
36พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโตอาจารย์อัตราจ้าง084-4508473
37นายธีรทิพย์ พวงจันทร์อาจารย์อัตราจ้าง061-1548898
38นายเศรษฐพร หนุนชู ผศ.อาจารย์อัตราจ้าง089-5823066
39ดร.วรภูริ มูลสินอาจาร์อัตราจ้าง099-9695559
40นายวัชรากรณ์ อนุพันธ์อาจารย์อัตราจ้าง088-0496230
41นายภัฏชวัชร์ สุขเสนอาจารย์อัตราจ้าง 093-3845583
42พระวัฒนา ญาณวโรอาจารย์อัตราจ้าง090-9563883
43พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธอาจารย์อัตราจ้าง 087-9576999
44พระอธิการวิชาญ อาทโรอาจารย์อัตราจ้าง 086-0052939
45นายวันชัย ชูศรีสุขอาจารย์อัตราจ้าง 064-4502238
46พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ ปุญญสาทโรนักจัดการงานทั่วไป098-1606584
47พระครูสุนทรสีลวัฒน์นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต)089-9471373
48นายธานินทร์ วรางกูรนักจัดการงานทั่วไป089-6268720
49นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐนักวิชาการศึกษา087-6487098
50นางสาวณัฐธินี ชงโคนักจัดการงานทั่วไป091-8326282
51นางสาวลัดดาวัลย์ คงดวงดีนักจัดการงานทั่วไป088-3437077
สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
52นางชนาภา เพียรประจำนักจัดการงานทั่วไป080-1500782
53นายเขมกร อุส่าห์ดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 085-6392027
54นางสาวณัฐตพร บุญปกนักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนนิสิต)082-7138839
55นางจารุณี นามวัฒน์เจ้าหน้าที่ห้องสมุด087-9589245
56นางสาวนิชาภา แก้วขาวนักวิชาการศึกษา 088-3821281
57นางสาวเกษศิรินทร์ ปัญญาเอกนักจัดการงานทั่วไป(ประจำโครงการ)099-2031342
58นายบดินทร จีนเปียนักวิชาการคอมพิวเตอร์082-1409655
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
59นางสาวศิริลักษณ์ เติมกล้านักวิชาการพัสดุ085-2039477
60นางสาวอัมพร ดวงเกตุนักวิชาการการเงินและบัญชี084-8292412
61นางสาวจันทิรา บุตรดีนักทรัพยากรบุคคล087-2591290
62นายสุกิจ นามวัฒน์พนักงานขับรถ084-8325483
63นายธนวรรษ ทวีเกิดนักจัดการงานทั่วไป080-1732855
64นางสาววาสนา ดวงศรีนักจัดการงานทั่วไป080-1829754
65นายสมหมาย จรลำโกนนักจัดการงานทั่วไป087-9606991
66นางพิมพ์ คิดอยู่พนักงานร้านค้าสวัสดิการ087-2593018
67นางสิริทิพย์ สมวาจานักการภารโรง088-4714905
68นางเภาวณา จันทะโสมนักการภารโรง089-9480178
69นางผ่องใส ตรวจมรรคานักการภารโรง 087-4545046
70นายสุภชัย ร้อยศรีนักการภารโรง081-7182294
71นายจันทา พวงศรีนักการภารโรง097-0253279
72นางสาวชยาภรณ์ เยาวลักษณ์นักการภารโรง098-1200605
73นายวัชรินทร์ งามกล้านักการภารโรง085-4370404
74นายมนต์ศักดิ์ ริ้วแดงพนักงานขับรถ094-3415534
75นายประสิทธิ์ ประสานดีนักการภารโรง094-4427193
76นายธงชัย นวลดีนักการภารโรง065-8219446