คณะและส่วนงาน


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

ส่วนงานบริหาร

  – กลุ่มงานบริหาร

  – กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

ส่วนคลังและทรัพย์สิน

  – กลุ่มงานการเงิน

  – กลุ่มงานบัญชี

  – กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

  – กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

  – กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

  – กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

  – กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

    และบริการสังคม

วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

หลักสูตร-สาขาวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

  – สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

  – สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

  – สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

  – สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สำนักงานวิทยาลัย

  – กลุ่มงานบริหาร

  – กลุ่มงานวิชาการและวางแผน

  – กลุ่มงานบริการการศึกษา

  – กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา