วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์

วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ (Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak) บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม –ธันวาคม

เป็นวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีจุดเน้นในมิติด้านศาสนาและปรัชญา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชากลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีจุดเน้นในมิติด้านศาสนาและปรัชญาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

•ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ

•ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความเท่านั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของผู้รับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

คณะกรรมการที่ปรึกษา(Advisors)

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี

พระพรหมวชิรโมลี, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บรรณาธิการ(Chief Editor)

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ผู้ช่วยบรรณาธิการ(Assistant Editor)

ผศ.บรรจง  โสดาดี

ดร.ธนรัฐ  สะอาดเอี่ยม

กองบรรณาธิการ(Editorial Board)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

พระครูใบฎิกาเวียง  กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอก

ผศ.ดร.อำานาจ ยอดทอง                      มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม                             มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม                  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์                มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ(Peer Review)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร.          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย