ปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์

ระดับปริญญาโท

1.ระดับปริญญาโท คณะพุทธศาสตร์คุณสมบัติ
–  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา–  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์
– สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา–  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3.ระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณฑิต (รป.ม.)
หลักสูตร 2 ปี เรียนภาค เสาร์-อาทิตย์
–  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
ระดับประกาศนียบัตร 2 หลักสูตร
– หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน (ป.สศ.)
ผู้เข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
-เป็นพระสังฆาธิการ หรือ
-เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม หรือ
-เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หรือ
-เป็นครูประจำการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน หรือ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
– หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ (ป.บส)
ผู้เข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
– เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรมที่สอบได้ประโยค 1-2 ขึ้นไป หรือ
– เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ที่สอบได้ นักธรรมชั้นเอก หรือ
– เป็นพระภิกษุผู้มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นผู้ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ
– เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร

หลักฐานในการสมัครใช้สมัคร

– สำเนาเอกสารที่แสดงว่าสอบไล่ได้ในชั้นนั้น ๆ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือแต่งตั้งพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติ
ธรรม ( สำหรับพระภิกษุสามเณร)
– หนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุสามเณร)
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น
– ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น

แผ่นพับ/โบว์ชัวร์

ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  เลขที่ 305 หมู่ที่ 8 (ห้วยเสนง)   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

1. ห้องบัณฑิตศึกษา  ชั้น 3 ห้อง 434   อาคารพระพรหมบัณฑิต

2. สำนักวิชาการ ชั้น 3 ห้อง 202 อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมเด็จพระพุฒาจารย์) 3.  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564    สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา   เวลา 09.00 – 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

นางสาวนิชาภา จำนงรักษ์         โทร. 08-8382-1281

นางสาวณัฐตพร บุญปก            โทร. 08-2713-8839

นางสาวจีรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ   โทร. 09-4514-1161