คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

“คู่มือเล่มนิสิต” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางด้านการศึกษาแก่นิสิต และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับฯ แก่นิสิตและผู้เกี่ยวข้องเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต หลักสูตรและโครงสร้างระดับปริญญาตรี ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์มใบคำร้อง ฯลฯ อธิบายระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแนวทางในการติดต่อประสานงานเรื่องการศึกษาระหว่างนิสิตกับสำนักวิชาการ (กลุ่มสำนักทะเบียนและวัดผล) เริ่มตั้งแต่สมัครเข้าเรียน จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ตามเนื้อหาที่ปรากฏภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแก่นิสิตและผู้เกี่ยวข้องต่อไป