หน้าแรก

การซ้อมรับปริญญาประจำปี 2564 ณ มจร.สุรินทร์ วันที่ 4 ธ.ค. 2564 หอประชุมเอนกประสงค์ (การตอบกลับ)
Previous
Next
ข่าวใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ (Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak)

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับล่าสุด ที่มา THAIJO.ORG

พระพรหมวชิรโมลี, ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

พระพรหมวชิรโมลี ครบรอบ 134 ปี มจร   MCU TV CHANNEL
สถิติการเข้าใช้งาน
  • 0
  • 46
  • 20,491