สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๔ ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตสุรินทร์

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๔๐๑๖
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๔ ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching English
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Teaching English)
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และวิชาชีพเพื่อการสื่อสารทำงานร่วมกับคนอื่น และถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวน ๑๕๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

๕.๓ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖.๓ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประกอบวิชาชีพครู และสามารถสอบทำงานราชการในตำแหน่ง ก.พ. กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หรือทำงานอื่นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถเข้าทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้
๑) ครูสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับอาชีวะศึกษา
๓) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๔) พนักงานของรัฐและเอกชน
๕) บุคลากรทางการศึกษา
๖) มัคคุเทศก์
๗) บุคลากรด้านการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๘) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

รูปชื่อ-ฉายา/นามสกุลตำแหน่ง ทางวิชาการคุณวุฒิ/สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จ
พระครูสุเมธจันทสิริ ดร. อาจารย์    Ed. D.  (C&I) ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน M,A. (L& C)   B.A. Teaching Englishมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม  
NIDA (สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
นางปัญวลี เสริมทรัพย์ อาจารย์M.A. (Teaching English as a Foreign Language) B.B.A. (Business Administration)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วิทยาลัยอัสสัมชันบริหารธุรกิจ
๒๕๔๔   ๒๕๓๐
นายชายชาญ วงศ์ภักดี อาจารย์ค.ม.(หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ) พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดตถ์  
๒๕๕๘   ๒๕๕๓
  –   
นางมีนา ทนคง ฮามิลตัน อาจารย์M.A. (English) B.A. (Political Science)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๖๓ ๒๕๕๒

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ค.บ./หลักสูตร 4 ปี)

คุณสมบัตินิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (พระภิกษุ/สามเณร)
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
– เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาลัยกำหนด หรือ
– เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (บุคคลทั่วไป)
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า