คณะครุศาสตร์ (ค.บ./หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา