หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๔๐๑๖
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๔ ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching English
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Teaching English)
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และวิชาชีพเพื่อการสื่อสารทางานร่วมกับคนอื่น และถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวน ๑๕๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
๕.๓ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดีย

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖.๓ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประกอบวิชาชีพครู และสามารถสอบทางานราชการในตาแหน่ง ก.พ. กาหนดว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หรือทางานอื่นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถเข้าทางานในหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้
๑) ครูสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับอาชีวะศึกษา
๓) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๔) พนักงานของรัฐและเอกชน
๕) บุคลากรทางการศึกษา
๖) มัคคุเทศก์
๗) บุคลากรด้านการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๘) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รูปภาพชื่อสกุลคุณวุฒิสาขาวิชาสำเร็จการศึกษาจากตำแหน่งทางวิชาการ
นายชายชาญ วงศ์ภักดีค.ม. (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
นางปัญวลี เสริมทรัพย์ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์
นางสาวณัชปภา โพธิ์พุ่มศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยรามคาแหงอาจารย์
นายธนู ศรีทองปร.ด. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ ฝอยจันทร์)Ph.D. (Linguistics)Nagpur University, Indiaอาจารย์