ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี”พัฒนาศาสนทายาทเพื่อส่งเสริมพุทธศาสน์ให้มั่นคง”

รายนามผู้ร่วมบริจาคงานทอดกฐินสามัคคี

วันเวลาการบริจาคชื่อ-ฉายา-นามสกุลที่อยู่ร่วมบริจาคปัจจัยในนามร่วมบริจาคนอกเหนือปัจจัยยอดบริจาคปัจจัย (บาท)ยอดรวมบริจาค
28/10/2021, 3:28:51พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฺฐปุตฺโต และคณะญาติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนวัดสุทธิวงศา ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฺฐปุตฺโต และคณะญาติธรรมรายการธรรมะก่อนนอน32,000.0033,000.00
28/10/2021, 4:06:14พระครูปริยัติกิตติวรรณเจ้าคณะตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท เจ้าคณะตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท 1,000.00