การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ : ประวัติศาสตร์ เส้นทางและการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน

แผนงานวิจัย เรื่อง
การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ : ประวัติศาสตร์ เส้นทางและการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน
Religious and Cultural Tourism of the South East Region : History, Routes,and Network Strengthening in ASEAN Community
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ศรีทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต, ผศ.
นางปัญวลี เสริมทรัพย์
ชายชาญ วงศ์ภักดี
พระครูสุเมธจันทสิริ, ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MCU RS 610760200