การสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก)

วันนี้ พระธรรมโมลี,ดร. เป็นประธานเปิดการสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก)วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีพระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ผศ.ดร. กล่าวถวายรายงาน มีคณาจารย์/นิสิต/นักเรียนและบุคคลทั่วไป เข้าสอบจำนวน 205 คน