ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓(รอบที่๒)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักวิจัยระดับดี วิทยาเขตสุรินทร์

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์