ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาสังคมศึกษา บูรณาการรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น

#หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต__สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาสังคมศึกษา บูรณาการรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 จัดโดย นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา​ พร้อมรับเกียรติบัตร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmCAnbjIoh4j-QkxAJL4g1slJcN8AO5gN1SijECAGztr0Ng/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2FHCdoL9I0-Sg4qXFRvJUofFSJ6KKE5m7yjcymbz0m1uCnBQaEd6-OYkQ

#วิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย_วิทยาเขตสุรินทร์