สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพพยาบาลบรรยายโดย นางสาวธิติยา บุญยืด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

📢📢วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา13.00 น.เป็นต้นไป👉👉หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา👉👉สัมมนาในหัวข้อเรื่อง #สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพพยาบาล👉👉บรรยายโดย นางสาวธิติยา บุญยืด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์👉👉ผ่านระบบออนไลน์ google meet