ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คอรัปชั่น: ปัญหาและทางออกในสังคมไทยผ่านมุมมองพระพุทธศาสนา” โดย ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสัมมนา ครั้งที่ 4

19 กันยายน 2564: (เวลา 13.00-16.00 น.)แจ้งนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คอรัปชั่น: ปัญหาและทางออกในสังคมไทยผ่านมุมมองพระพุทธศาสนา” โดย ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสัมมนา ครั้งที่ 4 ประกอบรายวิชา “สัมมนาพระพุทธศาสนา” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID 827 0634 8936ผู้สนใจ และนิสิน ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe2uO4IDWHtXK…/viewform