ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” โดย รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ, ป.ธ.๙

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564แจ้งนิสิต และท่านผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” โดย รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ, ป.ธ.๙ ผ่าน Zoom Application ตาม ID ที่ปรากฎ