ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มจร วิทยาเขตสุรินทร์

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และท่านพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีและพระพุทธศาสนา โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ในโครงการ “พัฒนาศาสนทายาทเพื่อส่งเสริมพุทธศาสน์ให้มั่นคง”🙏😀