การบรรยายพิเศษในรายวิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความเรื่องภาษากับการตีความ

📢📢วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 📢📢เวลา 12.30-15.30 น.👉👉#เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ#ในรายวิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ👉👉#เรื่องภาษากับการตีความ👉👉#บรรยายโดย#รศ.#ดร.#เอกฉัท#จารุเมธีชน👉👉ผ่านระบบออนไลน์ Zoom