ขอถวายมุทิตาสักการะ แสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ขอถวายมุทิตาสักการะ แสดงความยินดี

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา