โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ครูและนักเรียน ผู้เข้าประกวด ในการนี้ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้แทนมจร.สุรินทร์ รับเกียรติบัตร นายพลนภัส แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ได้กล่าวต้อนรับและอนุเคราะห์ สถานที่ในการจัดโครงการ