การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

กำหนดการ

โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

The 2nd MCUSR National Conference

พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

  The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable

Social Development

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

เลขที่ ๓๐๕  หมู่ที่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

—————————

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๐๐ น.           ลงทะเบียน ณ หอประชุม มจร วิทยาเขตสุรินทร์

เวลา ๐๙.๐๐ น.           พิธีเปิดและรับฟังสาส์นจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี

เวลา ๐๙.๓๐ น.           รับฟังสาส์นจากคณะผู้บริหาร

  • พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  • พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เวลา ๑๐.๐๐ น.           ชมวีดิทัศน์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

เวลา ๑๐.๑๕ น.           ฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อการพัฒนาปัญญาและ

คุณธรรมด้วยหลักศาสนา”

โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

เวลา ๑๑.๓๐ น.           ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๓๐ น.           นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย

                             กลุ่มมนุษยศาสตร์ / กลุ่มสังคมศาสตร์ / กลุ่มศึกษาศาสตร์

เวลา ๑๖.๓o น.           มอบเกียรติบัตร

*****************