ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd MCUSR National Conference “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social Development)  ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  และกำหนดการส่งบทความในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา สู่สาธารณชน นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              เนื่องจากวันเวลาที่กระชันชิด และสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ยังผลกระทบในหลายด้าน จึงทำให้ผู้ที่สนใจไม่สามารถส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยได้ทันตามวันและเวลาที่กำหนดได้          

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขอขยายเวลาการส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๕  และขอเจริญพร เรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานท่าน  เข้าร่วมส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สามารถลงทะเบียนได้ที่ Website : mcusrnc2022.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: mcusrnc2022@admin

ห้องประชุมหลักเปิดโครงการ ลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒
วันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ZOOM Meeting ID: 9779 933 546

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม A มนุษย์ศาสตร์
วันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 12.30 น.-16.30 น.
ZOOM Meeting ID: 9943 795 362

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม B สังคมศาสตร์
วันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 12.30 น.-16.30 น.
ZOOM Meeting ID: 6588 147 038

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม C ศึกษาศาสตร์
วันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 12.30 น.-16.30 น.
ZOOM Meeting ID: 5833 479 259