รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565

🔷️ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

🔸️เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565

📌สถานที่สอบ ห้อง 411 อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

⏰เวลา 08.30-09.30 น. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป
⏰เวลา 09.40-10.40 น. สอบข้อเขียนวิชาพระพุทธศานา
⏰เวลา 10.50-11.50 น. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
⏰เวลา 13.00-14.00 น. สอบข้อวัดแวดความเป็นครู (เฉพาะ ครุศาสตร์)
⏰เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์