ประกาศเปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒ )

เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) ดังต่อไปนี้
๑. คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  • หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
๒.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
๒.๓ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๒.๔ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา
๓. สถานที่รับสมัคร
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ ๐๓๕ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ มือถือ ๐๘๒ ๗๑๓๘๘๓๙ (นางสาวณัฐตพร บุญปก) 088 3821281 (นางสาวนิชาภา แก้วขาว)
๔. วัน เวลารับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา
๔.๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เปิดรับสมัครทุกวัน เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ https://www.surin.mcu.ac.th
๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และทาง https://www.surin.mcu.ac.th
๕. กำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือก
วัน/เดือน/ปี ข้อสอบ เวลา รวม
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ ๑ ช.ม.
๒. พระพุทธศาสนา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ ๑ ช.ม.
๓. ภาษาอังกฤษ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๕๐ ๑ ช.ม.
๔. วัดแววความเป็นครู (เฉพาะ คณะครุศาสตร์) ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ ๑ ช.ม.

- สอบสัมภาษณ์   ๑๔.๑๐ เป็นต้นไป 
 สถานที่สอบ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และทาง https://www.surin.mcu.ac.th
๗. การรายงานตัวและลงทะเบียน
นิสิตใหม่รายงานตัวและลงทะเบียน วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องสำนักวิชาการและห้องการเงิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
๘. เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕