ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้อง ๔๑๑ ชั้น ๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต
โดยมีกำหนดการสอบดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์แยกแต่ละหลักสูตร
มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศได้เข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้