กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ด้วย บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

สมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ (อาคารพระพรหมบัณฑิต ชั้น ๑ ห้อง ๔๑๒ ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา) ๓๐๕ ม.๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร/โทรสาร :, ๐๙๔-๕๑๔-๑๑๖๑, ๐๘๘-๓๔๓-๗๐๗๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทำการ เว้นวันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครทางหน้าเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ https://surin.mcu.ac.th/
การสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ (อาคารพระพรหมบัณฑิต ชั้น ๑ ห้อง ๔๑๒ ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา) ๓๐๕ ม.๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร/โทรสาร : ๐๙๔-๕๑๔-๑๑๖๑, ๐๘๘-๓๔๓-๗๐๗๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทำการ เว้นวันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสมัครทางออนไลน์ สมัครทางหน้าเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ https://surin.mcu.ac.th/

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น

ค่าใบสมัตรและค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาละ ๕๐๐ บาท
  กำหนดการสมัครและการสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก
  ๑ มีนาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ช่วงจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ
  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน
  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์
  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ๒๗ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ – รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ – เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ / ปฐมนิเทศนิสิต