ระเบียบการและกำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับป.โท,ป.เอก ศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)

ด้วย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดรับสมัครนิสิต
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียด
ดังนี้ (ยกเว้นหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2565)

กำหนดการสมัครและการสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก
๑ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ช่วงจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
๒๗ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ – รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ – เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕