ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ได้เปิดรับสมัคร พระภิกษุ/สามเณรและคฤหัสถ์ เพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
บัดนี้ การสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕