โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

🙏🙏🙏ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา
๐๘.๓๐ น. – ลงทะเบียนรายงานตัว / รับเอกสารการปฐมนิเทศ
๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ

  • พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
  • ผู้บริหารเข้าถวายสักการะประธาน
  • พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ กล่าวรายงาน
  • ประธานในพิธีมอบนโยบาย/บรรยายพิเศษ และเปิดการปฐมนิเทศ