ประกาศเรื่อง หยุดเรียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอหรือ
ต่างจังหวัด ได้มีโอกาสไปกระทำสามีจิกรรมแด่ครู อาจารย์ อันเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมของ
ชาวพุทธที่ดี จึงประกาศให้หยุดเรียนในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๒ วัน