ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งวิธีการสอบเพื่อเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการจัดสอบ
๑. ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบ ณ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารพระธรรมโมลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยสอบข้อเขียนในวันเสารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ https://zoom.us/j/6080505596
เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าห้องเข้าเตรียมสอบ ณ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารพระธรรมโมลี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ด้านรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
และความรู้เฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา รวม ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน
ผ่านระบบออนไลน์ ตามห้องสอบที่หลักสูตรกำหนดให้
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารพระธรรมโมลี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
๒. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การสอบผ่านระบบออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือโนตบุ๊ก เพื่อทำการสอบข้อเขียน
๓. เมื่อสอบข้อเขียนเสร็จแล้ว ให้เข้าห้องสัมภาษณ์ ณ ห้อง ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารพระธรรมโมลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป