ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารดาวน์โหลด