ขอแสดงความยินดีรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, ผศ.ดร.

สังกัดวิทยาเขตสุรินทร์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์