การประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 68

การประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 68

ขอเชิญเยี่ยมชมและเชียร์การประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 68 มจร วิทยาเขตสุรินทร์ 5 ทีม 5 หลักสูตร….(รบ./รป.บ./คบ.(สังคม)/คบ.อังกฤษ/พธ.บ.)