ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา13.30 น.เป็นต้นไป ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ และนางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามแผนงาน/โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ โดย นายพลนภัส แสงศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ คณะตัวแทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ดูแลสถานที่จัดโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อย