ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประเภทนักวิจัยรางวัลชมเชย วิทยาเขตสุรินทร์

พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ประเภทนักวิจัยรางวัลชมเชย