ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ดำเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย