ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖