กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ณ ห้องประชุม ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖