ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ ๒)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

(รายละเอียดตามลิงค์)

งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตสุรินทร์