โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการงานวิจัยในองค์กรและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่กลไกการดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ”

พัฒนาศักยภาพการวิจัย คณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ โดยการนำของ “พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์” พร้อมบุคลาการ ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการงานวิจัยในองค์กรและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่กลไกการดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยได้ความอนุเคราะห์จาก “พระมหาชุติภัค อภิวนฺโท ป.ธ.9 ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์” บรรยายเรื่อง “ที่มาและความสำคัญของการบริหารงานวิจัย ระบบกลไก การดำเนินงานวิจัยขององค์กร และ “คุณบดินทร์ภัทร สายบุตร นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร” บรรายเรื่อง “การใช้งานระบบ NRIIS และการนำเข้าข้อเสนอโครงการวิจัย
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหลักสูตร รป.ม. ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งข่าว: สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
ตรวจงานวิจัย ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมติดตาม และประเมินรายงานการวิจัย โซนอีสานใต้ โดย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มอบหมายให้ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท และ นายบดินทร์ภัทร สายบุตร นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ในการกำกับดูแลการประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินรายงานการวิจัย โดย พระเดชพระคุณ พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ และเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เมตตาเป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยและพบปะนักวิจัย
ในการนี้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้นิมนต์/เชิญและได้รับความเมตตานุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน, ประเมิน, และตรวจสอบรายงานการวิจัยในครั้งนี้ 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) พระครูศรีปัญญาวิกรม ผศ.ดร. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (2) รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (3) รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยมีรายงานการวิจัยที่ส่งเข้าตรวจสอบและประเมินในรอบนี้ จำนวน 14 โครงการ
แหล่งข่าว: สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์