สัมมนาวิชาการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำยุคใหม่

สัมมนาวิชาการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำยุคใหม่ จัดโดย หลักสูตร ป.โท พุทธบริหารการศึกษา