กฐินสามัคคี เพื่อทอดถวาย ณ มจร วข.สุรินทร์

“ส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ ธำรงมั่นในพุทธศาสน์ องอาจในการทำความดี ตราบชีวีสุขนั้นนิรันดร์เทอญ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ขอขอบคุณ พระครูสุเมธจันสิริ,ดร. ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มจร วข.สร. และครอบครัวตระกูล….เพชรมาก…นำโดย คุณนวรัตน์ เพชรมาก และ คุณวิวัจจ์ เพชรมาก ……ที่เป็นเจ้าภาพหลักกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวาย ณ มจร วข.สุรินทร์ โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า พุทธศาสนิกชน และคหบดีทุกท่าน ได้ร่วมบุญเป็นบริวารกฐิน