กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปี2566 ของเหล่านิสิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์

ปฏิบัติธรรมประจำปีเวียนมาซ้ำ ความอุปถัมภ์คงที่มิเสื่อมสูญ คณะสงฆ์อำเภอเมืองล้วนเกื้อกูล บริบูรณ์ภัตตาหารพร้อมมอบทุน…..15-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปีของเหล่านิสิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนด้วยดีเสมอมา ปีนี้จะเริ่มแล้วครับ….ประสานงานเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารหรือน้ำปานะได้ที่

1. พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, ผศ.ดร. ผอ.สำนักวิชาการฯ โทรศัพท์ 087 254 0743

2. พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ ผอ.สนง.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ โทรศัพท์ 089 624 4438

3. นายพลนภัส แสงศรี ผอ.สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ โทรศัพท์ 081 725 5507