ประกาศยกเลิกประกวดราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ ๒ รายการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ ๒ รายการ