ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)