ประกาศผู้เสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้เสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)